Logo deschakelbarendrecht.nl

ChristenUnie-fractie stelt vragen over Buurtpreventie

BARENDRECHT - Onlangs liep Martijn van Meppelen Scheppink, gemeenteraadslid voor SGP/ChristenUnie een vrijdagavond in Carnisselande mee met de vrijwilligers van Buurtprevetie. ,,Een mooie en leerzame ervaring", aldus Martijn. ,,Het is prachtig dat Barendrechtse burgers zich vrijwillig inzetten voor de openbare orde in hun wijk, intensief werk wat goede resultaten oplevert".

Bij de ontmoeting met de vrijwilligers van Buurtpreventie bleek dat het bereik van de portofoon waarover de vrijwilligers van Buurtpreventie beschikken te wensen overlaat. Men heeft regelmatig slecht bereik of totaal geen bereik. Bovendien beschikt de portofoon ook niet over een alarmknop waarmee in geval van nood snel assistentie kan worden opgeroepen. In de gemeente Rotterdam is dat wel het geval. De vrijwilligers zouden met het oog op hun eigen veiligheid graag de beschikking krijgen over een portofoon met goed en zeker bereik en een alarmknop.

Namens de SGP/ChristenUnie-fractie in de gemeenteraad heeft Martijn van Meppelen Scheppink aan het College gevraagd of dit tot mogelijk is, welke  kosten daaraan verbonden zijn en op welke termijn dit zou kunnen worden verwezenlijkt?

Daarnaast vraagt de SGP/ChristenUnie aandacht voor de huisnummering op het Middeldijkerplein en de bewegwijzering (een 'zoekplaatje' volgens de vrijwilligers). Voor hulpdiensten blijkt het niet eenvoudig om in geval van nood, waarin iedere seconde telt, zoals onlangs bij een AED-melding, het via 112 opgegeven adres te vinden. Verder wordt aandacht gevraagd voor het teruglopend aantal vrijwilligers voor Buurtpreventie Carnisselande/Middeldijkerplein. Nu is het zo dat op vrijdagavond vaak door één vrouwelijke vrijwilliger de ronde wordt gedaan. Een onwenselijke situatie. Het zou goed zijn als er meer en met name ook mannelijke vrijwilligers beschikbaar komen.

De fractie van SGP/ChristenUnie wil graag van het College weten op welke wijze en binnen welke termijn verbetering in de huisnummering en bewegwijzering kan worden aangebracht en of het College mogelijkheden ziet om burgers te stimuleren zich in te zetten voor Buurtpreventie

De vragen aan het college:

Op vrijdag 28 september jl. liep ik een avondronde mee met Buurtpreventie Carnisselande/Middelijkdijkerplein. Een mooie ervaring. Het is prachtig dat Barendrechtse burgers zich vrijwillig inzetten voor de openbare orde in hun wijk, intensief werk wat goede resultaten oplevert.

Naar aanleiding van mijn ontmoeting met de vrijwilligers van Buurtpreventie heb ik de volgende vragen aan het College:

  1. Het bereik van de portofoon waarover de vrijwilligers van Buurtpreventie beschikken laat te wensen over. Men heeft regelmatig slecht bereik of totaal geen bereik (bijvoorbeeld in de Riederhoek, de Akkers en Smitshoek). Bovendien beschikt de portofoon ook niet over een alarmknop waarmee in geval van nood snel assistentie kan worden opgeroepen. In de gemeente Rotterdam is dat wel het geval. De vrijwilligers zouden met het oog op hun eigen veiligheid graag de beschikking krijgen over een portofoon met goed en zeker bereik en een alarmknop.

Behoort dit tot de mogelijkheden? Zo ja, welke kosten zijn daar aan verbonden en op welke termijn zou dit kunnen worden verwezenlijkt?

  1. De vrijwilligers van Buurtpreventie vertelden mij dat de nummering op het Middeldijkerplein een 'zoekplaatje' is en de bewegwijzering te wensen over laat. Voor hulpdiensten is niet het niet eenvoudig om in geval van nood, waarin iedere seconde telt, zoals onlangs bij een AED-melding, het opgegeven adres te vinden.

Op welke wijze en binnen welke termijn kan dit worden verbeterd?

  1. Voor Buurtpreventie Carnisselande/Middeldijkerplein is het aantal vrijwilligers helaas teruggelopen. Het zou goed zijn als het aantal vrijwilligers wordt uitgebreid. Nu is het zo dat op vrijdagavond vaak door een vrouwelijke vrijwilliger alleen de ronde wordt gedaan. Een onwenselijke situatie. Het zou goed zijn als er meer en met name ook mannelijke vrijwilligers beschikbaar komen.

Ziet het College mogelijkheden om te burgers te stimuleren zich in te zetten voor Buurtpreventie en te helpen bij het werven van vrijwilligers? Zo ja, op welke wijze?

Barendrecht, 8 oktober 2018.

Namens de fractie van SGP/ChristenUnie,

M.C. van Meppelen Scheppink

Meer berichten