<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221964&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deschakelbarendrecht.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=299" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo deschakelbarendrecht.nl

Collegeprogramma: samen met Barendrechters

BARENDRECHT - Het college van B en W presenteerde vandaag het collegeprogramma 2018 – 2022. De zorg en de energietransitie zijn daarin grote thema's. Zoals al in het coalitieakkoord en de begroting duidelijk werd, is 'samen' deze periode een rode draad: samenwerking met bewoners, ondernemers en maatschappelijke partners. 

Het programma heeft als titel 'Barendrecht Toekomstbestendig!'. Het college beschrijft hoe het, samen met de Barendrechters, in de komende vier jaar werkt aan een toekomstbestendig Barendrecht. Er moet oog zijn voor iedereen die in Barendrecht woont.
Donderdag 13 december is er voor deelnemers van de themabijeenkomsten voor het collegeprogramma een bijeenkomst in bibliotheek Carnisselande. Dan presenteert het college hen zijn programma en wil met hen in gesprek over de manier waarop deze plannen gerealiseerd worden en welke rol deelnemers daarin willen spelen.

Zorg
Het aantal WMO-aanvragen is verdubbelt, vertelde wethouder Reshma Roopram. Tegelijk moet de gemeente het doen met minder geld van de rijksoverheid. ,,Dat vraagt om een kanteling'', aldus burgemeester Jan van Belzen. Er zal ondanks de uitdaging op financieel gebied geïnvesteerd worden in het sociaal domein. Roopram: ,,We gaan de organisatie zo transformeren dat wie zorg nodig heeft door een ingang aan de voorkant makkelijker geholpen kan worden. Ook zullen mensen met multiproblematiek beter geholpen worden. We gaan met de partners kijken hoe we dit kunnen oplossen en richten hiervoor een innovatiefonds op. Ook hebben we veel aandacht voor eenzaamheid, dementie en het kindpakket, thema's die in Barendrecht leven.''  

Energietransitie 
Barendrecht gaat de komende vier jaar de eerste stappen zetten in de energietransitie, om de Europese doelen voor 2050 te halen. Dat betekent bijvoorbeeld dat op alle geschikte daken van het maatschappelijk vastgoed in Barendrecht zonnepanelen komen. Maar er wordt ook gewerkt aan een nieuw afvalinzamelingssysteem. Het afvalstation is afgeschreven en moet worden vernieuwd. ,,Dat wordt een grondstoffenstation'', vertelde wethouder Cees Schaap. ,,Daar komt ruimte voor start-ups die werken met de grondstoffen die daar vandaan komen en er komen voorlichtings- en opleidingsmogelijkheden.'' De hoeveelheid restafval staat nu op 286 kilogram per inwoner per jaar. De komende vier jaar moet dat worden teruggebracht tot 175 kilogram, tot 100 in 2025 en 0 kilo in 2050.

Cultuur
Wethouder Tanja de Jonge: ,,De lijn van cultuureducatie zetten we door. Ook gaan we samen met partners inzetten op meer cultuur in Carnisselande. We gaan cultureel ondernemerschap bevorderen.'' 
Het plan voor bibliotheek Carnisselande krijgt steeds meer vorm. De Jonge hoopt in januari met een eerste schets te komen van de partners die erbij zullen komen. ,,We zijn nu in overleg: wie horen daar thuis? We kijken dan vooral naar maatschappelijke partners.'' De bibliotheek moet een ontmoetingsplek in Carnisselande worden. De focus ligt in eerste instantie niet bij commerciële partners. ,,De bibliotheek heeft zelf al maatregelen genomen om het gat te dichten dat is ontstaan doordat Albrandswaard de bijdrage heeft teruggetrokken. We zetten het doel voorop. Daarna wordt gekeken of het financieel haalbaar is. Daarbij kijken we ook naar alternatieve financieringsmogelijkheden.'' 

Veiligheid
Van Belzen: ,,Het streven is om over vier jaar tien procent minder aangiftes te hebben op het gebied van woninginbraken, fietsendiefstallen en auto-inbraken. In het politiebureau in het centrum wordt een tweede veiligheidspost geopend. Daar zullen naast de politie dus ook partners te vinden zijn. Verder hebben we aandacht voor nieuwe thema's als ondermijning en cybercrime. Het aantal BOA's zal worden uitgebreid en we werken aan een uitbreiding van hun bevoegdheden.'' 

Sport
Barendrecht heeft een hoog voorzieningenniveau als het aankomt op sport. Wethouder Nico Bults heeft de afgelopen tijd de sportbesturen gesproken en hun wensen in kaart gebracht. ,,Alleen het nieuwe bestuur van VV Smitshoek moet ik nog spreken. Met elkaar hoop ik te komen tot een sportakkoord. Wensen liggen vooral op het gebied van nieuwe sporten, zoals beachvolleybal en padeltennis. In sport kunnen we ook weer een stukje sociale zaken meenemen: Sport brengt mensen in beweging. We kunnen ook daar inzetten op preventie, zoals we ook op andere terreinen willen doen.'' 

Woningbouw
De ambitie is om de komende vier jaar minimaal 750 woningen te bouwen. Dan gaat het met name om het afmaken van de wijken Vrouwenpolder en Lagewei. Maar ook aan de oostkant van het NS-station liggen kansen, vertelde wethouder Peter Luijendijk. ,,We zijn bezig met een visie waarvan woningen een prominent onderdeel zijn. We merken dat mensen daar graag willen wonen.'' Het agrarische gebied in de Zuidpolder wordt omgeturnd tot natuur en recreatie. Luijendijk: ,,Niemand van dit college denkt erover om de Zuidpolder te bebouwen. Maar de provincie en het rijk kunnen daar anders over denken. Daarom is het goed als we deze gronden zo snel mogelijk inrichten als natuur- en recreatiegebied, want daar komen ze vaak niet aan.'' 

Innovatie
Het college wil samen met ondernemers een gunstig economisch vestigingsklimaat realiseren. Wethouder Arnoud Proos: ,,Dat doen we onder meer door de renovatie van bedrijventerrein Dierenstein af te maken. Maar ook innovatie in de AGF-sector, waarin Barendrecht een grote speler is, is belangrijk. Zo hopen we jonge start-ups naar Barendrecht te trekken. Voor hen moet een gunstig klimaat gecreëerd worden.'' 

Beter OV
De verbinding tussen Carnisselande en station Barendrecht wordt verbeterd. Binnenkort gaat de Buurtbus rijden. Dat moet Barendrechters er onder meer toe verleiden de auto vaker te laten staan. Snelfietsroutes zullen op elkaar worden aangesloten en gevaarlijke punten worden aangepakt. 

Reactie oppositie
Lennart van der Linden, fractievoorzitter van oppositiepartij EVB, meent dat de titel 'stilstand en verlegenheid' de lading beter dekt. Van der Linden: ,,Het akkoord bevat een aantal opmerkelijke plannen, zoals de ambitie om ongelijkheid terug te dringen. Dat vindt het college duurzaam. EVB vindt dat nivelleren. Opmerkelijk is het dedain richting cultuurpartners. De gemeente gaat hen opvoeden. Ze moeten ondernemender worden.
Verder wil het college de doelstellingen van de Verenigde Naties implementeren in Barendrecht. En gaan de wethouders vooral veel polderen. Dat is goed Haags gebruik bij onmogelijke coalities. Er moet een innovatieakkoord, een klimaatakkoord en een sportakkoord komen.'' 
Van der Linden noemt het besturen op papier: ,,Op een sportakkoord kun je niet voetballen. Deze bureaucratisering en dit gebrek aan daadkracht is een absolute breuk met de werkwijze van de afgelopen jaren. Het akkoord is een combinatie van weinig concrete plannenmakerij en het voortzetten van bestaand beleid, met een ander kaftje erom.'' 

Zelf lezen
Het volledige collegeprogramma is te vinden op www.barendrecht.nl/collegeprogramma.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221964&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deschakelbarendrecht.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=299" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221965&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=deschakelbarendrecht.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=299" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221962&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deschakelbarendrecht.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=299" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13537354&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deschakelbarendrecht.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=299" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>