Logo deschakelbarendrecht.nl

Oproep: verhoog budget jeugdhulp

BARENDRECHT - Wethouder Reshma Roopram (zorg, welzijn, jeugd & volksgezondheid) ondertekende dinsdag 21 mei een petitie voor de tekorten bij de gemeentelijke jeugdhulp. Die zal worden aangeboden aan de Tweede Kamer en het kabinet.

Roopram: ,,Het Barendrechtse college van B en W staat volledig achter de petitie en wil deze dan ook mede ondertekenen. De structurele tekorten lopen ook hier fors op. Het wordt nu echt tijd dat het Rijk het jeugdhulpbudget op een realistische manier zal verhogen.''

Vrijwel alle gemeenten hebben te maken met structurele tekorten op de jeugdhulp. Volgens Divosa is in 2017 al 605 miljoen euro meer uitgegeven dan begroot. Geraamd wordt dat het landelijk tekort meer dan een miljard euro zal bedragen. De oorzaken zijn onder andere te vinden in de korting van het Rijk, de toename van de hulpvraag en de zorgzwaarte die per cliënt is toegenomen. Ook speelt vroegsignalering een rol.

Alhoewel gemeenten proberen te bezuinigen door efficiënter te werken, door preventieve maatregelen te treffen en hulp effectiever in te zetten, leidt dit op de korte termijn nog niet tot substantiële besparingen. Op lange termijn zal dit de tekorten niet volledig tenietdoen. Daarnaast zijn de mogelijkheden van gemeenten om invloed op uit te oefenen op de uitvoering van de Jeugdwet beperkt en er is sprake van een open-einde-regeling.

Het rijksbudget voor het hele sociaal domein is ontoereikend om de financiën sluitend te krijgen. Daarom moeten gemeenten zoeken naar andere mogelijkheden. Er is niet voldoende ruimte om het financiële gat te dichten. Dat betekent dat voorzieningen voor inwoners onder druk komen, de gemeentelijke lasten verhoogd moeten worden en reserves dienen te worden aangesproken. Dit zorgt ervoor dat veel gemeenten de begroting voor 2020 en daarna niet sluitend krijgen.

Meer berichten