Logo deschakelbarendrecht.nl
<p>Bloeiende bloemen op een dijk van het waterschap. </p>

Bloeiende bloemen op een dijk van het waterschap.

(Foto: )

Waterschap gaat voor biodiversiteit

REGIO - In de Verenigde Vergadering van het waterschap Hollandse Delta is een motie aangenomen van PvdA en de fracties Natuur en Water Natuurlijk over aansluiting bij het deltaplan biodiversiteitsherstel. “Veel mensen maken zich zorgen over het verlies aan biodiversiteit en het waterschap kan het verschil maken bij herstel in het buitengebied”, stelt Joost Kievit. Hij is voorzitter van Water Natuurlijk Hollandse Delta

Het waterschap Hollandse Delta is in het buitengebied de bepalende factor als het gaat om biodiversiteit. Zij heeft als eigenaar en beheerder van vele honderden kilometers dijken, watergangen, wegbermen en bomenrijen de mogelijkheid om biodiversiteit hier een impuls te geven. Dat is hard nodig omdat er bij de moderne landbouw met de grootschalige monocultures in onze polders nog nauwelijks plaats is voor wilde planten en dieren.

De dijken, watergangen en wegbermen die als linten door het landschap lopen zijn bijzonder geschikt voor natuur. Meestal is wel een aanpassing van het beheer nodig. Dit gaat goed samen met de primaire functie van deze landschap elementen en het kan op de voor de samenleving meest goedkope manier. Immers er hoeft geen grond te worden verworven en er hoeft geen vergoeding te worden betaald op voor productieverlies, zoals dat bij akkerranden op landbouwgrond wel moet.

“Water Natuurlijk heeft zich samen met andere fracties de afgelopen jaren ingezet om de verantwoordelijk voor de zorg voor herstel van biodiversiteit op te pakken. Nu wordt een belangrijke stap gezet”, zegt Kievit.

In het bestuur van het waterschap kwam een motie van PvdA en de fracties Natuur en Water Natuurlijk aan de orde. Deze werd met 24 stemmen voor en 3 tegen aangenomen. Ook alle heemraden stemden voor de motie. De VVD en een bestuurder van ongebouwd (vertegenwoordiger van de landbouw) stemden tegen. Kievit: “Het waterschapsbestuur stelt hiermee dat het waterschap als partner moet gaan deelnemen aan het deltaplan biodiversiteitsherstel. Het deltaplan is een nationaal initiatief van universiteiten, natuur en landbouworganisaties en bedrijven om verlies van biodiversiteit om te buigen naar herstel. Uit tal van acties die hieruit voortkomen blijkt dat het kan.”

Het besluit van het waterschapsbestuur kwam daags na de start van de landelijke campagne “Maak grijs groener”. Deze publiekscampagne van het deltaplan brengt het belangrijke maar onbekende begrip biodiversiteit tot leven en helpt Nederlanders een bijdrage te leveren.

(bron: Water Natuurlijk Hollandse Delta)

Meer berichten