Logo deschakelbarendrecht.nl
Foto:

VV Heerjansdam stuurt open brief aan gemeentebestuur

HEERJANSDAM – Het bestuur van VV Heerjansdam heeft een open brief gestuurd aan het college van B en W van de gemeente Zwijndrecht. Aanleiding is de stagnatie bij de aanleg van een kunstgrasveld op sportpark de Molenwei.

De stagnatie bij de aanleg van het kunstgrasveld heeft het bestuur een ‘enorme kater’ opgeleverd, schrijft voorzitter Peter van der Linden. “Dit voelt als een mokerslag en koude douche voor onze leden. De voorgenomen aanleg van het kunstgrasveld deze zomer was juist een lonkend perspectief voor onze leden om in deze toch al lastige coronaperiode de vereniging trouw te blijven.”

Het veld zou tijdens de komende zomer worden aangelegd. In maart is dat nog door de gemeente bevestigd. De hele planning voor het komende seizoen is afgestemd op het beschikbaar zijn van een kunstgrasveld. Dat dreigt nu niet te gaan lukken. Van der Linden dringt erop aan dat de aanleg nog wel dit jaar gaat plaatsvinden.

De complete brief:

Heerjansdam, 29 april 2021

Betreft: OPEN BRIEF

Geacht college van B&W en leden van de Raad,

Het bestuur van voetbalvereniging Heerjansdam heeft met een enorme kater kennisgenomen van de opgetreden stagnatie bij de aanleg van het kunstgrasveld op sportpark De Molenwei. Dit voelt als een mokerslag en koude douche voor onze leden. De voorgenomen aanleg van het kunstgrasveld deze zomer was juist een lonkend perspectief voor onze leden om in deze toch al lastige coronaperiode de vereniging trouw te blijven. In maart jl. is ons van gemeentewege nog bevestigd dat de aanleg van het kunstgrasveld volgens planning verloopt en in de zomermaanden van 2021 zou worden gerealiseerd. Sinds het genomen raadsbesluit op 10 september 2019 hebben we deze mooie boodschap dan ook als bestuur in samenspraak met de gemeente steeds uitgedragen en is ons beleid erop afgestemd. De geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van gemeente en bestuur zijn hiermee volledig te grabbel gegooid. Kortom, het bestuur van v.v. Heerjansdam kan geen begrip opbrengen voor de ontstane situatie.

Ons onbegrip over de procesgang willen wij graag toelichten aan de hand van enkele feiten en observaties:

Er is met regelmaat aangegeven (de laatste keer in maart 2021) dat het kunstgrasproject op koers ligt en dat het kunstgrasveld (uiterlijk) in de zomermaanden van 2021 zou worden aangelegd. Sterker nog, dit was het ‘worst case’ scenario in de planning.

In de Kadernota 2020 was ook budget opgenomen voor de verlichting van alle wedstrijdvelden op de Molenwei. Op ons verzoek is destijds de verlichting op een tweetal wedstrijdvelden geschrapt om de volledige focus en prioriteit op de aanleg van een kunstgrasveld te kunnen richten.

Opvallend was dat pas 9 maanden (!) na het Raadsbesluit een geschikte partij was gevonden die de gemeente zou begeleiden/adviseren bij het kunstgrasproject. Hierdoor is veel kostbare tijd in de startfase verloren gegaan.

In tegenstelling tot eerdere gewekte verwachtingen verliep de communicatie over het procesverloop, met name in het laatste halfjaar, zeer moeizaam.

De ontstane situatie trekt een zware wissel op onze vereniging. Mocht er voor de winter van 2021-2022 geen kunstgrasveld op de Molenwei zijn dan moeten we weer vrezen voor veel afgelaste trainingen in de wintermaanden waardoor naar andere gemeenten uitgeweken moet worden. Het kan toch niet zo zijn dat onze jeugd doordeweeks weer moet gaan trainen op de Cruijff courts in Barendrecht en dat ons 1e elftal als hoogst spelende team in gem. Zwijndrecht voor het spelen van avondwedstrijden weer een beroep moet doen op de loyaliteit van buurman Rijsoord en voor het trainen afhankelijk is van de beschikbaarheid van het kunstgrasveld van v.v. Slikkerveer. Dit is toch een voor gemeente Zwijndrecht onwaardige situatie? Naast alle sportieve ongemak leidt dit tevens tot extra kosten en derving van inkomsten voor onze vereniging.

Mede op grond van de in maart jl. bevestigde projectuitvoering in de zomermaanden heeft onze vereniging voortvarend ingespeeld op de beschikbaarheid van een kunstgrasveld met ingang van het nieuwe seizoen. Graag illustreren we dat met enkele voorbeelden:

Er is een succesvolle ledenwerfactie gepleegd bij met name meiden die met het vooruitzicht op kunstgras nu wel bereid waren om lid bij onze vereniging te worden.

Er zijn vanaf oktober a.s. doordeweekse avondwedstrijden ingepland die afgezegd moeten worden.

Onze gewaardeerde hoofdtrainer was bereid om zijn contract met onze vereniging te verlengen op voorwaarde dat zijn oefenstof (in de wintermaanden) op het kunstgras in de praktijk kan worden gebracht.

Hoewel de stagnatie van de aanleg van het kunstgrasveld buiten onze invloedssfeer ligt is er veel onrust en wantrouwen ontstaan binnen onze club. Het mag duidelijk zijn dat het verenigingsbestuur voor de bijna onmogelijke taak staat om de scherven te lijmen. Daar zullen we ons overigens voor inspannen maar het zou enorm helpen indien er van gemeentewege snel nieuw geloofwaardig perspectief wordt geboden. Laten we daarbij ook niet vergeten dat de voetbalvereniging een belangrijke sociale functie vervult in de gemeenschap van Heerjansdam.

Desgevraagd begrepen we van de wethouder dat door de focus op het kunstgrasveld de andere toegezegde aanpassingen en verbeteringen op onze accommodatie in de zomermaanden van 2021 (aanbrengen verlichting op hoofdveld en vernieuwing pad rondom hoofdveld) zijn vertraagd. Ook dit is een forse tegenvaller.

Er is ons diverse malen vanuit de gemeente bevestigd dat v.v. Heerjansdam bij de aanleg van kunstgrasvelden als eerste aan de beurt zou zijn. Gelet op het voorgaande pleiten wij er dan ook voor om alsnog een oplossingsrichting te vinden waarbij een kunstgrasveld bij onze vereniging nog dit jaar (2021) wordt gerealiseerd. Dit is van vitaal belang voor een gezonde toekomst en continuïteit van onze vereniging. Onze leden rekenen graag op u!        

Uiteraard zijn wij beschikbaar om onze ervaringen over het procesverloop met u te delen en om constructief mee te denken met de vervolgstappen.

Namens het bestuur van v.v. Heerjansdam,

met vriendelijke groet,

Peter van der Linden (vz)

Meer berichten